Etiske retningslinjer

Vi ønsker et kulturliv og en kulturbransje fri for seksuell og annen trakassering. Tilskuddsmottakere og andre som mottar honorar eller økonomisk støtte av Nordnorsk Jazzsenter, plikter å følge Nordnorsk Jazzsenters etiske retningslinjer.
De etiske retningslinjene gjelder også deltakere på seminarer og lignende aktiviteter i regi av Nordnorsk Jazzsenter.

Vi skal behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Vi avstår fra maktmisbruk, bruk av fysisk og psykisk vold mot andre mennesker, mobbing, trakassering, utfrysing og seksuell trakassering.

I forbindelse med arrangementer, opplæring og kurs som retter seg mot barn og unge gjelder også følgende:
1. Bruk av rusmidler blant ledere/instruktører eller deltakere er forbudt .
2. Det tas hensyn til personvern ved fotografering og filming. Samtykke fra foresatte skal innhentes ved fotografering og bruk av bilder av barn.

Varsling om brudd på etiske retningslinjer
Dersom man mistenker eller oppdager brudd på de etiske retningslinjene skal dette varsles til nærmeste leder i foreningen/organisasjonen prosjektet tilhører. Henvendelser skal behandles konfidensielt og med taushetsplikt.
Varsler skal under enhver omstendighet følges opp av mottaker, og på en måte som ivaretar både varsler og den/de det varsles mot. Ledelsen i Nordnorsk Jazzsenter forbeholder seg retten til på selvstendig grunnlag å utrede varslene på den måten man finner hensiktsmessig.

Konsekvenser ved brudd på retningslinjer
Dersom det ved varsel om brudd på de etiske retningslinjene konkluderes med brudd på relevante retningslinjer, forbeholder styret i Nordnorsk Jazzsenter seg retten til å beslutte helt eller delvis kutt av økonomisk tilskudd og krav om tilbakeføring av hele eller deler av tilskuddet. Videre vil styret kunne beslutte at mottaker vil være avskåret fra å motta støtte i definert eller udefinert tid fremover. Straffbare handlinger vil, i samråd med varsler, anmeldes.

Fra forsiden

Nyheter

Hackney Colliery Band

Brasstrøkk fra de Britiske øyer! Musikkfest for familien på tvers av aldre og sjangre!

Nyheter

Ellen Andrea Wang og Ensemble Ylajali.

Når en av våre aller beste jazzbassister her til lands komponerer musikk til Magnificat-teksten i Marias Lovsang, gjøres det med stor bravur. Ellen Andrea Wang har komponert det mesterlige verket Magnificat i 10 deler for kvinnekor, kontrabass og saksofon.